Login vergeten?

Wij zijn er ons van bewust dat elk kind anders is. Het ontwikkelt een eigen identiteit met sterke en minder sterke kanten. Wij willen kinderen de kans geven om op te groeien tot trotse wereldburgers die bewust zijn van hun mogelijkheden. Het uitbouwen van hun talenten en het verhogen van de motivatie om de werkpunten aan te pakken zijn de pijlers van onze dagelijkse werking met de kinderen.

Daarbij heeft het team van PIEnTER respect voor de thuissituatie en culturele achtergrond van elk kind. Elkaar omringen met aanvaarding, begrip en echte betrokkenheid dragen ertoe bij dat een kind zich goed kan voelen in de mini maatschappij van onze school.


Onze kleine school is als een grote familie. De grootsten zorgen voor de kleinsten terwijl de jongsten leren van oudere leerlingen. Dat is dagelijks merkbaar op onze speelplaats. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd waarbij kinderen kunnen leren met en van elkaar: voorlezen in de kleuterklas, leerlingen uit de bovenbouw lezen samen met de beginnende lezers, de meters en peters uit het 6e leerjaar maken hun petekind wegwijs in de wondere wereld van ICT, het schoolfeest pakken we klasdoorbrekend aan,…

Elke leerling heeft een stem, de mening van de kinderen doet ertoe in onze leerlingenraad, we houden rekening met hun inbreng. Op PIEnTER is de leerlingenraad meer dan een praatbarak. We durven ‘anders’ denken en zoeken hoe we creatieve ideeën in de praktijk kunnen realiseren.


Spelend leert de kleuter het meest. In de speelhoeken van de klas vinden de kleuters alles wat ze nodig hebben om zelf te ontdekken, om samen te spelen, om verder te ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo. De juf is de stimulerende kracht die het kind tal van kansen biedt om die ervaringen te uiten en verwerken.

De inrichting van de speelplaats in PIEnTER is er zo op gericht dat vele aspecten van het spelen ook voor de kinderen van de lagere afdeling ruim aan bod kunnen komen. Speelgoedkoffers zorgen voor een wisselend aanbod van bewegingsmaterialen, rustige hoekjes nodigen uit tot het oefenen van gespreksvaardigheden en in de grote tuin is de natuur een bron van experimenteren en fantasiespel.


In de kleuterklas krijgen de kleuters ruim de kans om ervaringen op te doen met lezen, geschreven taal, wiskundig denken… De Franse taal wordt reeds van in de 2e kleuterklas aangeboden. Een stevige basis en alles op een ongedwongen en speelse manier. Na verloop van tijd krijgen we een duidelijk beeld over hoe het kind zich op dat vlak ontwikkelt:

Ronny is op 3-jarige leeftijd al een echte spraakwaterval en rad van tong. Toch heeft hij het moeilijk om de opdrachten van de juf te begrijpen…
Sammy had in geen tijd de maal- en deeltafels onder de knie. Op een toets cijferen haalt hij de helft van de punten niet door het slordig werken…
Timothy kan de prachtigste verhalen bedenken bij creatief schrijven. Wat jammer dat zijn verhaal vol schrijffouten staat…

U merkt het al, binnen taal en rekenen kunnen grote verschillen voorkomen. Op PIEnTER gaan we samen op zoek naar een geschikt leertraject voor elk kind. Voor de één wat meer, voor de ander wat minder, samen komen we er wel! We proberen de lat voor elk kind hoog genoeg maar tegelijk haalbaar te leggen.


Door het werken met thema’s komen de kleuters in contact met de wereld die hen omringt. Onze kleuterjuffen gaan daarvoor voortdurend op zoek naar actuele thema’s die nauw aansluiten bij hun leefwereld.
De ramen in PIEnTER staan wagenwijd open zodat we een brede school vol uitdagingen vormen waarin een leerling nooit ‘uitgeleerd’ raakt. Weten hoe je informatie verwerkt, op welke manier je een probleem aanpakt en hoe je moet memoriseren zijn broodnodig om met stevige schoenen het vervolgonderwijs aan te vatten.
Vanaf het eerste leerjaar tot de zesde klas werken we met Mundo, een methode wereldoriëntatie die aansluit bij onze visie waarbij alle leerlingen een sterk en kritisch beeld vormen van de wereld en de maatschappij waarin we leven.

Daarnaast wordt ICT gebruikt in alle vakken om het leren aangenamer en efficiënter te maken. Leerlingen ontwikkelen hierdoor vaardigheden en houdingen om kennis te verwerven, op te slaan en te gebruiken.


In PIEnTER hebben we veel aandacht voor een gezonde levensstijl. We participeren in het Tutti Frutti project waardoor kinderen fruit wordt aangeboden en bannen snoep en frisdrank. We stimuleren onze kinderen ook om fruit mee te brengen van thuis en voldoende water te drinken.
Naast de LO-lessen houden we wekelijks bewegingstussendoortjes (lopen rond de school, korte stretchmomenten tussen twee lessen,…).
We hebben veel oog voor het ‘goed voelen’, het welbevinden van onze leerlingen. Het bieden van structuur en een consequente aanpak zorgen hierbij voor duidelijkheid. Ze creëren een rustige en stimulerende leeromgeving. PIEnTER, een school waar men zich veilig voelt, waar de afspraken duidelijk zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar respecteren.


Ouders zijn welkom op onze school. Informele contacten kunnen dagelijks om kleine problemen snel en efficiënt op te lossen. Om over de evolutie van uw kind te praten maken wij liever wat meer tijd vrij… jullie worden tijdig uitgenodigd of kunnen zelf vragen om een afspraak te maken.
Speciaal daarvoor werken we met gedifferentieerde oudercontacten. Geen vaste avond waarop we iedereen uitnodigen maar wel gespreid zodat we nóg meer tijd kunnen vrijmaken voor u.
U kan zelf vrijblijvend participeren in PIEnTER als fruitouder, chauffeur of begeleid(st)er bij uitstappen, leesouder,…
Daarnaast is er de ouderraad, die bij ons 1/3 van de ouders vertegenwoordigt. Een duidelijk het bewijs dat de ouderbetrokkenheid erg groot is. Een samenwerking waar we graag in meewerken en erg trots op zijn.


In PIEnTER blijven we niet stilstaan en gaan op zoek naar de onderwijsmethodes die de beste resultaten leveren. We kijken hiervoor ook over de landsgrenzen heen en durven innoveren.
We kiezen bewust voor een systeem van permanente evaluatie, wat betekent dat de leerlingen het hele jaar door worden geëvalueerd. Op die manier zien we meteen of er een schoentje knelt en kunnen we kort op de bal bijsturen. We blokkeren dus niet alle examens in een periode van twee weken voor een vakantie. Omdat we overtuigd zijn dat dit onnodige stress en faalangst bij leerlingen in de hand werkt en dit een knauw geeft aan het leerplezier van veel kinderen.
Vanzelfsprekend wil dat niet zeggen dat leerlingen niet voorbereid worden op het verwerken van grotere hoeveelheden leerstof als voorbereiding naar het secundair. We willen kinderen net béter wapenen zodat ze niet schoolmoe worden en stevig in hun schoenen staan.


Onze kinderen worden permanent gevolgd door hun klastitularis en de zorgleerkrachten. Er wordt regelmatig overlegd: Alle info die we verzamelen wordt hiervoor samengelegd. Toetsen, info van vakleerkrachten, ouders en de leerling behandelen we als even waardevol. Wanneer leerproblemen worden vastgesteld gaan we samen op zoek naar de beste oplossing. De medewerkers van het CLB zijn hierin onze vaste partners. Zij vormen de schakel met externe hulpverleners als logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, gon-begeleiders van uit buitengewoon onderwijs…

We staan in PIEnTER open voor kinderen met een beperking en zijn niet bang om ons aan te passen om voor deze leerlingen onderwijs op maat aan te bieden.